กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวนิดา สาลีพันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางวนิดา เสกสรรค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3