กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวนิดา สาลีพันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0869488902
อีเมล์ : Aechafafa@sea12.go.th

นางวนิดา เสกสรรค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0898737486
อีเมล์ : adehiklas@sea12.go.th