กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางยินดี คิดดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3