กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางยินดี คิดดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางนราภรณ์ แต่งวงค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1