กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายระพีพัฒน์ เชาวพ้อง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2