กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมพล บริสุทธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายนิรันดร์ ศรีสวัสดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1