กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวจริยา ลีละหุต
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0810911704
อีเมล์ : jjleelagut@sea12.go.th

นางเรวดี เทียมเทพ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0857839430
อีเมล์ : rewadee755@sea12.go.th

นางสาวภัชรพร มีคล้าย