กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวรรณนิดา เดชะบุญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวจริยา ลีละหุต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางเรวดี เทียมเทพ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1