กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอรชา แก้วบุญชู
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 0954283642
อีเมล์ : orachakk@sea12.go.th

นายจีระ เทพรักษ์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0636167748
อีเมล์ : gra_thaprak@sea12.go.th

นางสาววิลาวัลย์ กัณหาวงศ์
ครู คศ.2

นางสาวจุฑามาศ โอ่แก้ว