กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอรชา แก้วบุญชู
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายจีระ เทพรักษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอัญชลี แซ่ด่าน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวศุภรัตน์ ภู่ดอก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2