กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอรอุมา เกษรสิทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 0878873249
อีเมล์ : Onuma_kes@sea12.go.th

นางสาวนุสรา โส้สมัน

นางสาววิลาสินี แทนทวี