กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอรอุมา เกษรสิทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาววิภารัตน์ ชูวิชัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3