กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางศศิกานต์ ศรีสวัสดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 0937206750
อีเมล์ : srisawut2560@sea12.go.th

นางสาวเหนือตะวัน เศรษฐพงศ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวชัชรพี เลิศฤทธิ์ชัย
ครู คศ.1