กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพรรัตน์ วุฒิสันติกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางศศิกานต์ ศรีสวัสดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1