คณะผู้บริหาร

นายสมเจตน์ ไชยเมือง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา