คณะผู้บริหาร

นายกิตติชัย ไชยศร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายมีชัย พิทักษ์วงศ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา