ประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียน ได้ 2 เหรียญทอง ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 70
กิจกรรมให้ทานไฟ ประจำปี 2566
กิจกรรมประกอบอาหารและขนมในงานสืบสานประเพณีให้ทานไฟ ประจำปี 2566
กิจกรรมบรรยายพิเศษ (Talk Show)
ตรวจสุขภาพประจำปีของคณะครูและบุคลากร
กิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียนเนื่องในวันครู
การประชุมเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย
กิจกรรมประชุมสัมมนาทางวิชาการ
กิจกรรมมอบของให้นักเรียนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กิจกรรมสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
กิจกรรมให้ทานไฟ
ขอความอนุเคราะห์ชุดตรวจ ATK จากองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
กิจกรรมอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติของนักเรียน
กิจกรรมติดนอินทรธนูให้กับลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การเรียนการสอนธรรมศึกษา
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
การแนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
การแนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
การแนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564
การนิเทศการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัวโคโรนา 2019
ประชาสัมพันธ์ "การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น แบบ๒ (เลือกรายการ) ด้วยวิธีประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSILumens
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมวันที่ 23 ตุลาคม 2563"
กิจกรรม วันที่ 13 ตุลาคม 2563
กิจกรรมมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ รองผู้อำนวยการมีชัย พิทักษ์วงศ์
กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล 7คน AMC CUP