ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย เสือทอง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ก.ค. ๑๘ – ๓๑ ก.ค. ๒๒
ชื่อ-นามสกุล : นายวานิช สระแก้ว
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๐ ก.ย. ๒๓ – ๒๓ ธ.ค. ๒๗
ชื่อ-นามสกุล : นายมานับ อาหลี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๔ ธ.ค. ๒๗ – ๑๗ มี.ค. ๒๙
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชิต สิทธิพล
ตำแหน่ง : รักษาการอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑ ส.ค. ๒๒ – ๙ ก.ย. ๒๓
ชื่อ-นามสกุล : นายจรูญ แสนภักดี
ตำแหน่ง : รักษาการอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๘ มี.ค. ๒๙ – ๑๖ ต.ค. ๒๙
ชื่อ-นามสกุล : นายประทีป อินทสระ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๗ ต.ค. ๒๙ – ๓๒
ชื่อ-นามสกุล : นายจรูญ แสนภักดี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๓๒ – ๑๐ ต.ค. ๓๖
ชื่อ-นามสกุล : นางนิยดา ชุมวรฐายี
ตำแหน่ง : รักษาการอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๑ ต.ค. ๓๖ – ๓ พ.ย. ๓๗
ชื่อ-นามสกุล : นางนิยดา ชุมวรฐายี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๔ พ.ย. ๓๗ – ๒๘ ก.พ. ๔๔
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี พรหมมา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑ มี.ค. ๔๔ – ๑๙ พ.ย. ๔๖
ชื่อ-นามสกุล : นายดำเนิน มาทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๐ พ.ย. ๔๖ – ๓๑ ต.ค. ๕๐
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ ชีใหม่
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑ พ.ย. ๕๐ – ๑๐ ก.ค. ๕๔
ชื่อ-นามสกุล : นายสมปอง ภักดีกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๑ ก.ค. ๕๔ – ๒๓ ต.ค. ๕๖
ชื่อ-นามสกุล : นายพยัส คีรีพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๔ ต.ค. ๕๖ – ๔ พ.ย. ๕๘
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติชัย ไชยศร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๕ พ.ย. ๕๘ – ๖ พ.ย. ๖๓
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเจตน์ ไชยเมือง
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๓ พ.ย. ๖๓ - ปัจจุบัน