คณะผู้บริหาร

นายสมเจตน์ ไชยเมือง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวชณิดาภา ศรีเปารยะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา