ค่านิยมร่วม
ค่านิยมร่วม

ค่านิยมแบบ  LOVE

            LOVE  คือ  วัฒนธรรมการทำงาน  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบุคลากรทุกคนที่หล่อหลอมจากคุณลักษณะ  ซึ่งโดดเด่น  4  ประการ  คือ
            L   =    LEARNING    การเรียนรู้
            O   =   OPPORTUNITY   โอกาสที่ดี
            V   =   VISION    วิสัยทัศน์
            E   =   EVALUATE    ประเมินผล