พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์

พันธกิจ

๑. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพด้วยความเสมอภาค
๒. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย
๓. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ
๕. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน ภายนอกโรงเรียนและส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     ปราชญ์ชาวบ้านมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
๖. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี มีทักษะชีวิตและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์
๗. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

๑. ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพด้วยความเสมอภาค
๒. หลักสูตรสถานศึกษามีความหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
     จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
     นำแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน ภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านมาใช้ใน
     การจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย
๓. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีสุขภาวะที่ดี มีทักษะชีวิตและรู้
     เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์
๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ มีจรรยาบรรณ
     ตามมาตรฐานวิชาชีพมีการสร้างขวัญกำลังใจและจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสม
๕. การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล