วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ เป็นโรงเรียนดี มีคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี  โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ด้วยครูและบุคลากรมืออาชีพ  ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  น้อมนำศาสตร์พระราชา  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ปรัชญาของโรงเรียน

            เน้นการจัดการศึกษาที่หลากหลาย  สนองความต้องการของผู้เรียน  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีความสุข  โดยยึดหลัก ทุกคนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ

 

คติพจน์

นตถิ  ปญญา  สมา  อาภา
แสงสว่างใด  เสมอด้วยปัญญา  ไม่มี

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

ความรู้คู่คุณธรรม

 

อัตลักษณ์ของนักเรียน

แต่งกายดี