สัญลักษณ์โรงเรียน

เครื่องหมายประจำโรงเรียน

              รูปพระบรมธาตุ            หมายถึง          สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองนครศรีธรรมราช
              เลียงผา                         หมายถึง          สัญลักษณ์ของเจ้าเมืองอลองในอดีต
              รัศมี                                หมายถึง          ความรุ่งโรจน์ของชีวิต

  

สีประจำโรงเรียน

              สีฟ้า                  หมายถึง            ความหนักแน่น  สุขุม  เยือกเย็น
              สีขาว                หมายถึง            ความสะอาด  บริสุทธิ์
              สีฟ้า – ขาว       หมายถึง            เป็นผู้ที่มีจิตใจสะอาด  บริสุทธิ์  หนักแน่น  สุขุม  เยือกเย็น

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน  

              ต้นจามจุรี         หมายถึง            ต้นไม้ที่บ่งบอกถึงความอดทน  ยั่งยืน  งดงาม  มีร่มเงา  ร่มรื่น
 

คำขวัญของโรงเรียน

              สะอาด  สามัคคี  เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่งาน  บริการชุมชน