ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ ตั้งอยู่ที่บ้านในดอน หมู่ที่๕ ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช   รหัสไปรษณีย์    ๘๐๑๒๐   โทรศัพท์ ๐ –๗๕๔๗ -๖๖๖๓   โทรสาร ๐–๗๕๔๗ – ๖๖๖๒  e-mail: www.CHALONGRATRATUTIT@hotmail.com  Website : www.crus.ac.th  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑๒    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   มีพื้นที่ ๑๔๓  ไร่
          ได้รับอนุมัติจัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๙  พฤษภาคม ๒๕๑๘  เริ่มทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๑๘ โดยรับนักเรียนจากโรงเรียนสงเคราะห์เยาวชนสิชล  สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน  เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีเขตพื้นที่บริการ   คือ ตำบลฉลอง  ตำบลเขาน้อย  และตำบลเทพราช  หมู่ที่ ๘ , ๑๑ , ๑๒    เป็นโรงเรียนประเภท สหศึกษา  อักษรย่อ ฉ.ร.อ.
          สภาพชุมชนตำบลฉลอง อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอสิชล  ห่างจากที่ว่าการอำเภอสิชลประมาณ   ๒๐  กิโลเมตร  อาณาเขตทิศเหนือติดต่อตำบลเขาน้อย ทิศตะวันออกติดต่อตำบลทุ่งปรัง  ทิศตะวันตกติดต่อเขาหลวง  ทิศใต้ติดต่อตำบลเทพราช  สภาพพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา    อาชีพประชากรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ทำสวนยางพาราและสวนผลไม้  ชุมชนมีส่วนร่วมและมีความสัมพันธ์กับโรงเรียนเป็นอย่างดี  ประชากรที่ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมี ๓  ตำบล  คือตำบลฉลอง  ตำบลเขาน้อย  และตำบลเทพราช  ประชากรโดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ